Víkendové výsledky Tréninkový plán Rozpis víkendových zápasů

Informace pro rodiče


Členské příspěvky klubu

    Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek

pro sezónu 2019/2020

 

Vážení rodiče/ vážení členové TJ Valašské Meziříčí oddíl fotbalu

Členské příspěvky hráčů jsou významnou plánovanou příjmovou položkou klubu a doplňují klubový rozpočet. Pomáhají pokrýt část nákladů nezbytných k bezproblémovému fungování mládežnických celků – tréninkové a zápasové pomůcky a vybavení, dopravné na soutěžní zápasy, náklady na trenéry atd. Další příjmy klubu plynou z reklamy a sponzoringu, z přestupů a hostování hráčů, z přidělených dotací a grantů atd.

Výši členských příspěvků hráčů stanovuje na svém jednání výbor klubu vždy pro fotbalovou sezónu (podzim – jaro) a rovněž určuje systém jejich placení.

Z členských příspěvků hráčů klub za každého hráče hradí povinné členské příspěvky Fotbalové Asociace České Republiky (FAČR) a rovněž příspěvky Tělovýchovné jednotě v celkové hodnotě 400,- Kč.

Příspěvek hráče, vyjma přípravek:

3.800,- Kč                  splatných v období 1. 8. – 31. 10. 2019

nebo

2 x 1.900,- Kč            splatných v období 1. 8. – 31. 10. 2019 a v období 1. 2. – 30. 4. 2020

nebo

6 x 630,- Kč;              splatných vždy do 15. kalendářního dne měsíce, a to v měsících září,

                                   říjen, listopad, březen, duben a květen

Příspěvek hráče přípravky:

2.000,- Kč                  splatných v období 1. 8. – 31. 10. 2019

nebo

2 x 1.000,- Kč            splatných v období 1. 8. – 31. 10. 2019 a v období 1. 2. – 30. 4. 2020

nebo

6 x 330,- Kč               splatných vždy do 15. kalendářního dne měsíce, a to v měsících září, říjen, listopad, březen, duben a květen

 

Pokud jsou v klubu registrováni hráči sourozenci, pak je příspěvek mladšího z dvojice krácen vždy na polovinu. Forma úhrady je možná pouze bankovním převodem na účet Tělovýchovné jednoty Valašské Meziříčí, spolek:

  • Číslo účtu: 1763502329/0800
  • Do variabilního symbolu je nutno vždy uvést rok narození hráče.
  • Do zprávy pro příjemce je nutno vždy uvést příjmení a jméno hráče/hráčky.
  • Platby bez uvedení výše uvedených náležitosti mohou být nesprávně přiřazeny a nemusí být klubem uznány.
  • Zvolený systém platby (jedna ze tří variant) nemůže být během fotbalové sezóny měněn.

Investice do potomků, jejich tělesného a společenského rozvoje je tou nejlepší investicí, stejně tak u starších hráčů investice do sebe sama. Proto věříme, že následující věty uvádíme jen a pouze „pro forma“. Neuhrazení členských příspěvků je důvodem k nenasazení hráče k zápasům a neumožnění jeho dalšího trénování. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte sekretariát klubu. E-mail: tjvm1925@gmail.com (tel.: +420 776 181 886).


www.deza.cz
www.ifortuna.cz
www.lionsport.cz/
www.adidas.cz/
www.cscabot.cz
www.lvtrans.cz
www.valasskemezirici.cz
www.alpine.cz
www.tsvm.cz
www.csad.cz
www.umrtvolky.cz
www.mlekarna-valmez.cz/
www.schott.com/
www.pneu-ukopeckych.cz/
www.robe.cz/
www.skalkalahudky.cz/
www.dkokna.cz/